Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp
Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các bảng biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. CÁC MẪU ĐƠN:

01. Mẫu Giấy xác nhận Thực hành Dược

02. Mẫu Phiếu nhận xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh

03. Mẫu Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

04. Mẫu Giấy Xác nhận hoàn thành quá trình thực hành (để làm giấy phép hành nghề)

05. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/thừa nhận giấy phép hành nghề

06. Mẫu Giấy xác nhận quá trình hành nghề (đã có giấy phép hành nghề) 

07. Mẫu giấy chứng nhận về việc chấp thuận cho bác sĩ tham gia làm việc ngoài giờ

08. Giấy chứng nhận chấp thuận cho NVYT tham gia làm việc ngoài giờ tại các cơ sở Y tế tư nhân.

09. Đơn Tóm tắt bệnh án

10. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh

11. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

12. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về việc sinh con tại BVHV

13. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng tại BVHV     

II. CÁC MẪU HƯỚNG DẪN KHÁC:

01. Mẫu Báo cáo giao ban viện 2017

02. Mẫu Quy trình kỹ thuật 2017

   - Template quy trình kỹ thuật

   - Template bảng kiểm

   - Bảng kiểm

03. Mẫu Đơn đề nghị Xét duyệt nâng cột trực

04. Mẫu Báo cáo sáng kiến

05. Mẫu phác đồ

06. Mẫu tóm tắt bệnh án theo thông tư 56-2017

III. CÁC MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

Mau 01 - Phieu dang ky de tai nghien cuu

Mau 02 - Bao cao tien do de tai NCKH

Mau 03 - Quyet dinh thanh lap Hoi dong xet duyet

Mau 04 - Thu moi xet duyet

Mau 04a- Phieu nhan xet de cuong

Mau 04b - Phieu nhan xet sau xet duyet de cuong

Mau 05 - Bien ban hop xet duyet de tai

Mau 06 - Cam ket cong bo ket qua NC

Mau 06 - Quyet dinh cho phep tien hanh

Mau 07 - Bao cao tien do

Mau 08 - Gia han de tai

Mau 09 - Phieu dang ky nghiem thu

Mau 10 - Quyet dinh thanh lap hoi dong nghiem thu

Mau 11 - Thu moi nghiem thu

Mau 11a - Phieu danh gia HD nghiem thu

Mau 11b - Phieu nhan xet sau nghiem thu de tai

Mau 12 - BB nghiem thu de tai

Mau 14 - Quyet dinh nghiem thu

Mau 15 - Thu moi xet duyet y duc NCYS

Mau 16 - Chap thuan cua hoi dong dao duc BVHV

Mau 17 - Chap thuan cho phep lay mau

Mau 18 - To trinh duyet chi NCKH

Mau 19 - Bang thuyet minh NCKH (mau 2)

Mau 20 - Bao cao ung dung ket qua NCKH

IV. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

TT55-BKHCN ve Kinh phi NCKH

TT45-BYT HDDD trong NCYS

TT44-BKHCN

TT12-BKHCN

TT 29 BYT Thu thuoc tren lam sang

TB124-UB Kinh phí NCKH

QT 08 NCKH-Duyet chi kinh phi

QT 08 KHTH- Quan ly de tai NCKH BVHV

QD 3187-UBND NCKH

NĐ 08-NĐ CP NCKH

CV4000-SYT NCKH

Bang kiem de cuong nghien cuu

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác