Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương
Tập huấn - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023  | 494

Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Viện khoa học An toàn, vệ sinh lao động TP.Hồ Chí Minh thực hiện khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh về “Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.”