Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ
Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ

♦ BAN GIÁM ĐỐC HIỆN TẠI

♦ BAN GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ

- Trước năm 1975:

BS. Hoàng Gia Hợp Giám đốc rồi đến BS. Phạm Tu Chính Giám đốc

- Sau năm 1975: Các bác sĩ phụ trách Bệnh viện

 • BS. Nguyễn Thị Thùy 5/1975 – 1976
 • BS. Lê Thái Bình 1976 – 1977 sau đó Sở Y Tế điều BS. Nguyễn Thị Thương Phó Giám Đốc Sở về phụ trách bệnh viện.

- Từ 1978:

 • BS. Phan Thị Thương: Giám đốc
 • BS. Trần Thị Mỹ: PGĐ
 • BS. Phạm Gia Đức: PGĐ

- Từ 1983:

 • BS. Trần Thị Mỹ: Giám đốc
 • BS. Phạm Gia Đức: PGĐ
 • BS. Nguyễn Thị Thùy: PGĐ

- Từ 1995:

 • BS. Nguyễn Thị Thùy: Giám đốc
 • BS. Nguyễn Thị Như Ngọc: PGĐ
 • BS. Vũ Thị Nhung: PGĐ

- Từ 01/2002:

 • TS. BS. Vũ Thị Nhung: Giám đốc
 • ThS.BS. Nguyễn Thị Như Ngọc: PGĐ
 • BS. Phạm Văn Hùng: PGĐ

-  Từ 2004 đến 2007:

 • TS.BS. Vũ Thị Nhung: Giám đốc
 • BS.CKI Phạm Văn Hùng: PGĐ
 • BS.CKI Phạm Thị Dung: PGĐ
 • TS.BS. Trần Sơn Thạch: PGĐ

- Từ 01/2008:

 • TS.BS. Trần Sơn Thạch: Giám Đốc
 • BS.CKI Phạm Thị Dung: PGĐ
 • BS.CKII Trần Thiện Vĩnh Quân: PGĐ
 • ThS.BS Nguyễn Văn Trương: PGĐ (từ 01/2009)

- Từ 03/2010:

 • Ths.Bs Nguyễn Văn Trương: Giám Đốc
 • BS.CKI Phạm Thị Dung: PGĐ
 • BS.CKII Trần Thiện Vĩnh Quân: PGĐ
 • BS.CKII Nguyễn Thị Bạch Nga: PGĐ

- Từ 10/2012:

 • Ths. BS Nguyễn Văn Trương: Giám Đốc.
 • BS.CKII Nguyễn Thị Bạch Nga: Phó Giám Đốc.
 • BS.CKII Trần Thiện Vĩnh Quân: Phó Giám Đốc
 • BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm: Phó Giám Đốc

- Từ 07/2015:

 • TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết: Giám Đốc.
 • BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm: Phó Giám Đốc

- Từ 04/2016: 

 • TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết: Giám Đốc.
 • BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm: Phó Giám Đốc
 • TS.BS Phan Thị Hằng: Phó Giám Đốc

- Ban Giám đốc hiện tại: (Từ 06/2019 đến nay)

 • PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết: Giám Đốc.
 • BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm: Phó Giám Đốc
 • TS.BS Phan Thị Hằng: Phó Giám Đốc
 • DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh: Phó Giám Đốc
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác