Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác