Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cải tạo hệ thống khí tại toà nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác