Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác