Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực toà nhà Trạng Nguyên, Cát Tường và Bách Hợp năm 2024 - 2025

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác