Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp thiết bị và lắp đặt bộ phát sóng không dây phục vụ triển khai Bệnh án điện tử cho khoa Sanh và khoa Hậu phẫu tại bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác