Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT) - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự tại các khoa (Sơ sinh, PTGMHS, CTXH, HCQT)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác