Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương
Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028) - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ máy tổ chức Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ XVIII (2023-2028)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

NHIỆM KỲ XVIII (2023-2028)

Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương, nhiệm kỳ XVIII (2023-2028)

I. Kiện toàn tổ chức

- Ban thường vụ:

1/ ĐC Võ Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Công đoàn

2/ ĐC Vương Trọng Hiếu – Phó chủ tịch Công đoàn

3/ ĐC Hoàng Lê Minh Hiền – Ủy viên thường vụ BCH. Công đoàn

- Ủy viên BCH Công đoàn

1/ ĐC Võ Thanh Danh

2/ ĐC Lê Thị Kiều Trang

3/ ĐC Phạm Thị Thùy Trang

4/ ĐC Nguyễn Vũ Phương Quỳnh

5/ ĐC Trần Thị Mộng Hằng

6/ ĐC Kiều Thị Bích Giao

7/ ĐC Vũ Thị Phương Thảo

8/ ĐC Phạm Đào Minh Nguyệt

- Ủy Ban Kiểm Tra:

1/ ĐC Vương Trọng Hiếu – Chủ nhiệm UBKT

2/ ĐC Nguyễn Nhật Tường Vy

3/ ĐC Đặng Nguyễn Ngân Hà

- Ban Nữ công: 

ĐC Hoàng Lê Minh Hiền - Trưởng ban

ĐC Lê Thị Kiều Nhi - Ủy viên

ĐC Trương Thị Thu Ngân - Ủy viên

ĐC Lý Mỹ Thùy Dung - Ủy viên

ĐC Trần Gia Như - Ủy viên

ĐC Nguyễn Khánh Duy - Ủy viên

ĐC Nguyễn Trần Anh Huy - Ủy viên

Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương, nhiệm kỳ XVIII (2023-2028)

II. Phân công nghiệm vụ

► Nhiệm vụ của Ban thường vụ Công đoàn:

1. Đồng chí chủ tịch: Võ Thị Mỹ Hạnh

- Chịu trách nhiệm về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, điều hành hoạt động của Ban thường vụ và Ban Chấp hành.

- Nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên xây dựng thành chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành liên hệ chặt chẽ với Công đoàn Ngành, Đảng ủy và Ban Giám đốc cùng các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ.

- Phụ trách công tác thi đua, chính sách và bảo hiểm xã hội.

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Chăm lo xây dựng tổ chức, bồi dưỡng đào tạo cán bộ trong hệ thống Công đoàn.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về phong trào CNVC cho Ban Chấp hành Công đoàn Ngành và cho Đảng ủy bệnh viện.

2. Đồng chí phó chủ tịch: Vương Trọng Hiếu

- Thay thế Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng, giải quyết công việc theo ủy quyền.

- Cùng với Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ như trên.

- Phụ trách Trưởng ban tuyên giáo, hoạt động phong trào

3. Đồng chí Uỷ viên BTV: Hoàng Lê Minh Hiền

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chấp hành ghi trong điều 1 quy chế, phụ trách công tác văn thể mỹ.

- Theo dõi, thực hiện các phong trào hoạt động của Công đoàn.

- Dự hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các sinh hoạt chuyên đề, phong trào.

- Phụ trách Trưởng ban nữ công.

► Nhiệm vụ của các đồng chí Uỷ viên BCH:

1. Công tác Chính sách pháp luật- Thi đua:

- Đồng chí Võ Thanh Danh, Phạm Đào Minh Nguyệt, Lê Thị Kiều Trang, Nguyễn Vũ Phương Quỳnh

- Nhiệm vụ chính là:

a. Nghiên cứu chế độ, chính sách, tham gia đóng góp ý kiến trong việc soạn thảo, xây dựng các chế độ chính sách trong bệnh viện.

b. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp vận động tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

c. Nghiên cứu và tham mưu với Ban Thường vụ chỉ đạo đổi mới các hình thức, biện pháp tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, ký thoả ước lao động tập thể. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các tổ Công đoàn xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ trong bệnh viện.

d. Tham mưu cho Ban thường vụ tham gia giải quyết chính sách về lao động tiền lương, tiền thưởng, việc làm, nhà ở cho người lao động. Hướng dẫn cho các tổ Công đoàn thi hành các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

e. Tham mưu cho Ban thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, hội đồng hòa giải cơ sở, những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.

f. Tham gia các đoàn kiểm tra của Công đoàn và của bệnh viện về các vấn đề có liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật, lao động và các vụ tai nạn lao động trong bệnh viện.

g. Tổ chức thực hiện những công tác cụ thể về thi đua, chính sách, bảo hộ lao động trong bệnh viện do Ban thường vụ giao cho.

2. Công tác Tuyên giáo:

- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mộng Hằng, Lê Thị Kiều Trang, Kiều Thị Bích Giao, Võ Thanh Danh

- Nhiệm vụ của công tác tuyên giáo là:

a. Tham mưu đề xuất Ban thường vụ về chủ trương, biện pháp giáo dục và rèn luyện đội ngũ CNVC – LĐ phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành.

b. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên; công tác tuyên truyền giáo dục, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng uỷ bệnh viện, của Liên Đoàn Lao Động TP và Công đoàn ngành Y tế thành phố nhằm nâng cao giác ngộ chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của giai cấp công nhân.

c. Kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục của các tồ Công đoàn, hướng dẫn và tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu đòi hỏi của cán bộ công chức trong bệnh viện.

3. Công tác tổ chức:

- Phụ trách: Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Đào Minh Nguyệt, Nguyễn Vũ Phương Quỳnh, Phạm Thị Thùy Trang, Kiều Bích Giao

- Nhiệm vụ của công tác tổ chức là:

a. Tham mưu đề xuất với Ban thường vụ quyết định các hình thức, các mô hình tổ chức Công đoàn phù hợp với cơ chế mới, phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện, đúng nguyên tác và Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định.

b. Tham mưu đề xuất kế hoạch phát triển Đoàn viên, thành lập tổ Công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh. Thường xuyên theo dõi biến động về tổ chức, cũng cố tổ chức, tập trung và chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, xây dựng tổ Công đoàn mới trong bệnh viện.

c. Hướng dẫn và chỉ đạo các tổ Công đoàn trực thuộc tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ và chỉ đạo các cấp thực hiện Điều lệ Công đoàn, các Nghị quyết, thông tri, thông tư, hướng dẫn, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh và Công đoàn Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh.

d. Giúp Ban thường vụ tổ chức thực hiện quản lý, nhận xét, đánh giá, cán bộ, đội ngũ cán bộ.

e. Tham mưu cho Ban thường vụ thực hiện đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, đề xuất các chủ trương, kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí sử dụng, đề bạt nâng lương, nâng ngạch, phụ cấp cho cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và giải quyết chế độ BHXH một cách hợp lý trên cơ sở yêu cầu công tác, khả năng và phẩm chất cán bộ.

4. Công tác văn phòng:

Phụ trách: Đồng chí Vũ Thị Phương Quỳnh, Kiều Bích Giao, Trần Thị Mộng Hằng, Vũ Thị Phương Thảo.

a. Tổng hợp chung về tình hình, số liệu có liên quan đến phong trào CNVC – LĐ và hoạt động Công đoàn để phục vụ yêu cầu nghiên cứu và chỉ đạo của Ban thường vụ.

b. Giúp Ban thường vụ báo cáo tình hình phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn cho Đảng uỷ bệnh viện, Công đoàn ngành y tế thành phố.

c. Giúp Ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ Công đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của BCH, Ban thường vụ CĐCS. Đề xuất với Ban thường vụ giải quyết những vấn đề do các tổ Công đoàn kiến nghị, đề bạt.

d. Quản lý hồ sơ, công văn đi, đến, phát hành các loại công văn của Ban thường vụ, các đoàn thể có liên quan trong bệnh viện.

e. In ấn, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ban thường vụ.

5. Công tác xã hội:

Phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Thùy Trang, Võ Thanh Danh, Trần Thị Mộng Hằng, Vũ Thị Phương Thảo, Lê Thị Kiều Trang.

a. Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

b. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình do Công đoàn Ngành phát động, các chương trình hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng.

c. Phối hợp Cấp ủy Đảng đóng góp cho các Chương trình xã hội do cấp trên phát động.

6. Công tác tài chính:

- Phụ trách: Đồng chí Phạm Đào Minh Nguyệt, Đồng chí Vũ Thị Phương Thảo

- Nhiệm vụ của công tác tài chính Công đoàn là:

a. Tham mưu cho Ban thường vụ xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách Công đoàn, đảm bảo thanh quyết toàn ngân sách Công đoàn theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

b. Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ về việc bảo đảm thu chi tài chính Công đoàn đúng nguyên tắc quy định.

c. Giúp Ban thường vụ quản lý sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của cơ quan. Quản lý mua sắm, trang bị phương tiện làm việc.

► Nhiệm vụ của các đồng chí Uỷ Ban Kiểm tra:

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn: Đồng Chí Vương Trọng Hiếu

- Thành viên: Đồng chí Nguyễn Nhật Tường Vy, Đặng Nguyễn Ngân Hà

a. Nghiên cứu, đề xuất với BCH về nhiệm vụ, chương trình hoạt động của UBKT và chuẩn bị các báo cáo của UBKT trình Ban chấp hàn

b. Kiểm tra giám sát việc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, và các hoạt động kinh tế Công đoàn.

c. Tham mưu với Ban thưòng vụ và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của Đoàn viên Công đoàn, CNVC – LĐ.

d. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Công đoàn.

► Nhiệm vụ của các đồng chí Ban Nữ Công:

- Đồng chí Hoàng Lê Minh Hiền- Trưởng ban nữ công

- Nhiệm vụ:

a. Tham mưu đề xuất Ban thường vụ những biện pháp vận dụng và cụ thể hoá các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn của Công đoàn y tế Việt Nam và của LĐLĐ TP, Công đoàn ngành y tế thành phố đối với nữ CNVC – LĐ, góp phần chăm lo về vật chất, tinh thần cho nữ CNVC – LĐ.

b. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hoạt động nữ CNVC – LĐ. Tổ chức bồi dưỡng các gương điển hình nữ CNVC – LĐ trên các mặt công tác.

c. Tổ chức thực hiện những công tác về nữ CNVC – LĐ trong hệ thống Công đoàn theo chủ trương của Ban thường vụ LĐLĐ TP, Công đoàn Ngành y tế chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS tổ chức phong trào phụ nữ hai giỏi, thực hiện quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

d. Hưỡng dẫn các nội dung, phương pháp hoạt động quần chúng của công tác nữ công các tổ Công đoàn.

e. Thực hiện các mặt công tác xã hội do Ban thường vụ CĐCS giao.

- Các đồng chí Lê Thị Kiều Nhi, Trương Thị Thu Ngân, Lý Mỹ Thùy Dung,  Trần Gia Như,  Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Trần Anh Huy  

       Hỗ trợ công tác nữ công theo sự phân công của đồng chí trưởng ban.                                                             

Các hình thức đã được khen thưởng CĐCS BVHV 05 năm

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2018

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2018

Cờ thi đua của UBND TP. Hồ Chí Minh

Quyết định  2161/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2018

Cờ thi đua của Bộ Y tế

Quyết định số  2499/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Bộ Y Tế

2019

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 26/QĐKT-LĐLĐ ngày 06/01/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố

2019

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2020

Gương điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 2456/QĐ-SYT ngày 07/5/2020 của Sở Y tế TP HCM

2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2020

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 82/QĐKT-LĐLĐ, ngày 28/12/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố

2021

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 19/QĐ-CĐNYT, ngày 14/01/2022 của Công đoàn Ngành Y Tế TP. Hồ Chí Minh

2022

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 12/QĐKT-LĐLĐ ngày 04/01/2023 của Liên đoàn Lao động TP

2. Hình thức khen thưởng:

m

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2018

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 20/QĐKT-LĐLĐ ngày 02/01/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố

2019

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 99/QĐKT-LĐLĐ ngày 01/07/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 11 – năm 2019

2019

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Quyết định số 153/QĐKT-LĐLĐ ngày 08/11/2019 của Liên đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố đã có nhiều thành tích xây dựng và thực hiện tốt Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2014 – 2019

2019

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quyết định số 1223/QĐKT-TLĐ, ngày 21/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019

2020

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quyết định số 39/QĐKT-TLĐ, ngày 01/3/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong phong công tác tổ chức chăm lo tết Nguyên đán Tân Sửu -2021 cho đoàn viên công đoàn công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh

2020

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2019, 2020)

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2020

Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác xử lý ổ dịch Covid-19

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

2021

Bằng khen của Công đoàn Ngành Y Tế TP. HCM

Quyết định số 33/QĐ-CĐNYT ngày 24/1/2022 về việc công nhận Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Ngành Y Tế TP. HCM

2021

Giấy khen của Công đoàn Ngành Y tế TP. HCM

Quyết định số 664/QĐ-CĐNYT ngày 10/3/2022 về việc đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2021 của Công đoàn Ngành Y Tế TP. HCM

Một số thông tin:

- Công đoàn cơ sở BVHV hiện có 1.325 đoàn viên công đoàn, nữ 1.083 (81,7%), người lao động: 1.364 (tính tới 30/12/2022).

- CĐCS BVHV có 32 tổ công đoàn, 70 cán bộ công đoàn.

Đại hội Công đoàn Cơ sở bệnh viện Hùng Vương, nhiệm kỳ XVIII (2023-2028)

Cập nhật: 15/3/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác