Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009
Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009

Chỉ thị Về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009
(10/05/2012 16:09)

Ngày 23/12/2008, UBND thành phố đã có Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND về việc tăng cường vận động Hiến máu Nhân đạo năm 2009, nội dung chỉ thị này đã nêu rõ:

Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân cùng tham gia. Trong nhiều năm qua phong trào Hiến máu nhân đạo của thành phố ngày càng phát triển, năm sau cao hơn năm trước đã đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho nhân dân tại các bệnh viện của thành phố và Bộ Y tế

 Năm 2008, phong trào Hiến máu nhân đạo cùa thành phố tiếp tục đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (99.914 đơn vị máu so với chỉ tiêu là 85.000 đơn vị máu, đạt 117,5%). Tuy nhiên, do nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại thành phố ngày càng tăng cao, nên có lúc chưa đáp ứng được kịp thời, nhiều bệnh hân tại các bệnh viện vẫn còn phải chờ đợi máu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện Chương trình Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009 - 2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện, UBND thành phố chỉ thị:


1. Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận huyện, các đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố trong năm 2009 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, phấn đấu đạt trên 90.000 đơn vị máu, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%, tích cực vận động người hiến máu nhân đạo loại 350ml - 450ml đạt trên 35% với chĩ tiêu cụ thể như sau:

a. Giao Trung tâm Hiến máu nhân đạo trực thuộc Hội CTĐ thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố vận động ít nhất 10% cán bộ, công chức tham gia Hiến máu nhân đạo, đạt chất lượng máu tốt trên 94% và phấn đấu đạt trên 30.200 đơn vị trong năm 2009

b. BCĐ vận động hiến máu nhân đạo 24 quận - huyện phấn đấu vận động đạt trên 64.800 đơn vị máu trong năm 2009 theo chỉ tiêu phân bổ cụ thể.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch cu thể vận động cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên hiến máu nhân đạo trong năm 2009, phối hợp với TT Hiến máu nhân đạo thuộc Hội CTĐ thành phố tổ chức tốt các địa điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị. Bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn cán bộ, công chức đủ điều kiện để hiến máu, nhằm đảm bảo nguồn máu có chất lượng và an toàn

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài thành phố phối hợp với Hội CTĐ thành phố, TT Hiến màu nhân đạo có kế hoạch cụ thể để thông tin tuyên truyền, vận động toàn dân than gia hiến máu nhân đạo trong năm 2009; tập trung tuyên truyền trong các đợt cao điểm của chương trình hiến máu nhân đạo của thành phố, nhân ngày 07 tháng 4 "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", ngày 14 tháng 6 "Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu" và mở chuyên mục "Hiến máu cứu người"

4. Sở Y tế chỉ đạo BV Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ với TT Hiến máu nhân đạo đảm bảo công tác chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng và đảm bảo yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để  bảo đảm an toàn trong truyền máu cho bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo cho các bệnh viện quận - huyện, y tế của các cơ quan Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia  tuyên truyền vận động hiến máu và tuyển chọn người hiến máu có đủ điều kiện sức khỏe và đảm bảo an toàn về máu

5. TT Hiến máu nhân đạo thành phố cần có kế hoạch tăng cường trang thiết bị phục vụ tiếp nhận máu, đồng thời phối hợp với BQL dự án TT Truyền máu Huyết học khu vực BV Chợ Rẫy trong việc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, tập huấn kỹ năng vận động hiến màu nhân đạo; phối hợp vời ban Thi đua-Khen thưởng thành phố kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đã có công đóng góp xuất sắc cho công tác hiến máu nhân đạo của thành phố

                                                                                                         TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                               Nguyễn Thị Thu Hà

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác