Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương
Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Sở Y tế

Thành phố Hồ Chí Minh

 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------------------------

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2007

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ RA MẮT HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

§  Ban Thường vụ Hội Chữ Thập đỏ thành phố

§  Đảng uỷ - Ban Giám đốc bệnh viện Hùng Vương

§  Ban vận động thành lập Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

THỜI GIAN và NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I : TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC HỘI

13g15 – 13g40    Đón tiếp hội viên, đại biểu và Báo cáo viên   Ban Tổ chức

13g40 – 13g45    Tuyên bố lý do và giớithiệu báo cáo viên   Ban Tổ chức

13g45 – 14g45    Tập huấn tuyên truyền về Điều lệ Hội   Ban Tuyên huấn Thành Hội                                            

14g45 – 15g00    Thảo luận ý kiến   Ban Tổ chức

Phần II : LỄ RA MẮT HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

15g00 – 15g15    Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  Ban Tổ chức      

15g15 – 15g45    Đọc Quyết định công nhận Hội viên mới, trao Thẻ Hội viên, Huy hiệu Hội Chữ Thập đỏ, Quyết định thành lập Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương và Quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời Thành Hội

15g45 – 15g55    Ban Chấp hành lâm thời ra mắt. Ban Chấp hành lâm thời thông qua danh sách Ban Thường vụ và kế hoạch hoạt động năm 2007

15g55 – 16g15    Phát biểu của đại diện Hội Chữ Thập đỏ thành phố

                           Phát biểu của đại diện Đảng uỷ - Ban Giám đốc bệnh viện

16g15                 Bế mạc

THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ

§  Đại diện Ban lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ thành phố

§  Đại diện Đảng uỷ -  Ban Giám đốc bệnh viện

§  Đại diện các đoàn thể : Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh

§  Đại diện Ban Chủ nhiệm và Y vụ các khoa, phòng

§  Đại biểu Hội viên tại các khoa phòng đã đăng ký, mỗi đơn vị cử 5 – 10 hội viên

 

 

GIÁM ĐỐC

 

TS.BS Vũ Thị Nhung

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác