Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc
Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Hội nghị tập huấn chuyên đề “ Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” - Năm 2023  | 1236

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” – Năm 2023.