Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán
Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Slogan: Trung thực – Chính xác – Thân thiện – Nhanh chóng

Tập thể phòng Tài chính kế toán

1. Địa điểm: Lầu 9 – Dãy E – Tòa nhà Bách Hợp

2 Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, ngân sách nhà nước, thuế, đấu thầu và các vấn đề có liên quan.

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, ngân sách nhà nước, thuế và các văn bản khác có liên quan.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác ra quyết định liên quan đến tài chính kế toán; ký kết hợp đồng kinh tế, các thỏa thuận hợp tác...

- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại bệnh viện vào sổ sách kế toán.

- Lập dự toán, kế hoạch hoạt động và quyết toán chi phí hoạt động của bệnh viện.

- Quản lý, kiểm tra kho tàng, nhà thuốc của bệnh viện.

- Quản lý, kiểm tra tài sản cố định và hoạt động xây dựng cơ bản của bệnh viện.

- Quản lý, kiểm tra công tác thanh toán các chế độ cho người lao động.

- Quản lý, kiểm tra công tác thanh toán, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đối tác.

- Quản lý quỹ tiền mặt và các khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng của bệnh viện.

- Quản lý, kiểm tra công tác thu viện phí trực tiếp của người bệnh.

- Quản lý, kiểm tra công tác thu viện phí BHYT, bảo hiểm dịch vụ.

- Tham gia các hội đồng, các ban do bệnh viện thành lập.

- Tham gia công tác đấu thầu mua sắm của bênh viện.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Lập các báo cáo quản trị phục vụ công tác phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của khoa, phòng, hoạt động trong bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện để hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Giám đốc phân công.

3. Tình hình nhân sự:

- 18 kế toán viên

- 06 kế toán viên cao đẳng

- 24 kế toán viên trung cấp

- 02 chuyên viên

- 01 cán sự

4. Quy mô tổ chức:

- 12 quầy thu viện phí.

- 01 quầy tổng hợp hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại.

- 01 văn phòng làm việc.

- 02 kho lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

- 02 bộ phận trực thuộc: Bộ phận viện phí – thu ngân; Bộ phận kế toán.

5. Cơ cấu tổ chức

6. Thành tích

Năm 2020, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố (Quyết định số: 2460/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

 

7. Phương hướng phát triển

- Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị để bệnh viện thực hiện thành công cơ chế tự chủ về tài chính.

- Hoàn thiện công tác kế toán tài chính để đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu của cơ quan quản lý và của chế độ kế toán.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính trong công tác kế toán, trong thực hiện chế độ cho viên chức và người lao động, trong quản lý thu nhập cá nhân.

- Đẩy mạnh các hình thức thu viện phí không dùng tiền mặt, các hình thức thanh toán điện tử theo xu hướng của thế giới và quy định của Chính phủ.

Cập nhật: 17/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác