Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ
Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Slogan: "Các bạn chăm sóc bệnh nhân – Chúng tôi chăm sóc bạn"

Tập thể phòng Tổ chức cán bộ

1. Địa điểm: Lầu 10, dãy E, toà nhà Bách Hợp

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng trực thuộc bệnh viện Hùng Vương, thực hiện chức năng tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại bệnh viện.

Phòng Tổ chức cán bộ có những chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Căn cứ vào Kế hoạch bệnh viện lập kế hoạch tổ chức bộ máy trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện;

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám đốc về công tác tuyển dụng, luân chuyển, sắp xếp nhân lực, bố trí, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực đối với nhân viên bệnh viện Hùng Vương;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật kịp thời để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định;

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Ban Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện;

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ;

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc chính sách xã hội;

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của viên chức-người lao động trong bệnh viện để đề xuất với Ban Giám đốc xem xét, giải quyết;

- Thực hiện kế hoạch công tác pháp chế theo quy định. Tham mưu cho Ban Giám đốc những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nhân sự của bệnh viện;

- Kiểm tra nội quy, quy chế bệnh viện, kiểm tra Quy tắc ứng xử, thực hiện Văn hóa Bệnh viện;

- Tham gia và có ý kiến về vấn đề nhân sự trong các Hội đồng tại bệnh viện theo quy định của Nhà nước và phân công của Ban Giám đốc.

3. Tình hình nhân sự:

- 02 Bác sĩ

- 01 Hộ sinh

- 11 Chuyên viên

4. Quy mô tổ chức:

04 –  Bộ phận trực thuộc:

- Tổ chức cán bộ

- Thư ký Ban Giám đốc

- Văn phòng Đảng ủy

- Văn phòng Công đoàn

- Y tế cơ quan

5. Cơ cấu tổ chức

6. Thành tích

- Năm 2013 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 12/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Năm 2015 Bằng khen UBND Thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2014, 2015), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

- Năm 2017 Bằng khen UBND Thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2016,2017), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

- Năm 2019 Bằng khen UBND Thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018,2019), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 05/05/2020 của Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

- Năm 2022 Huân chương lao động Hạng III đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

7. Phương hướng phát triển

Từng bước hiện đại hóa hoạt động của tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sư.

Cập nhật: 27/02/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác