Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế
Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Slogan: "Luôn sẵn lòng phục vụ"

Tập thể phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế

1. Địa điểm: Tầng 5 – Tòa nhà Trạng Nguyên

2. Chức năng – Nhiệm vụ:

♦ Chức năng:

Phòng Vật tư trang thiết bị y tế được thành lập từ ngày 01 tháng 06 năm 2016. Phòng Vật tư trang thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm quản lý, sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

♦ Nhiệm vụ:

- Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế của toàn bệnh viện

- Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa trang thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Hội đồng khoa học công nghệ và Ban Giám đốc duyệt.

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của toàn Bệnh viện

- Cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế gồm máy móc, thiết bị, y dụng cụ, vật tư thay thế sửa chữa và vật tư tiêu hao theo nhu cầu của các khoa/ phòng nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Bảo dưỡng và sửa chữa tất cả các loại thiết bị trong Bệnh viện. Theo dõi các hợp đồng bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.

- Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, lập lý lịch các trang thiết bị đã mua sắm và tài trợ.

- Theo dõi định kỳ kiểm định an toàn bức xạ các thiết bị chiếu tia X, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm về máy móc, thiết bị, y dụng cụ.

- Tổ chức thanh lý tài sản máy móc, thiết bị, y dụng cụ không còn sử dụng được của các khoa/ phòng trong bệnh viện.

3. Tình hình nhân sự:

Nhân sự phòng gồm 12 người

- Phó trưởng phòng điều hành: KS Trương Đức Thành

- Nhân viên:

+ 07 Kỹ sư y sinh

+ 01 Kế toán cao đẳng

+ 02 Kỹ thuật viên

+ 01 Trung cấp

4. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Vật tư trang thiết bị y tế gồm 04 bộ phận

5. Phương hướng phát triển:

- Tư vấn, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm cho Ban giám đốc.

- Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm theo đúng kế hoạch mà Ban Giám Đốc đã duyệt đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế toàn Bệnh viện.

Cập nhật: 28/2/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác