Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương
Hội đồng Khoa học Công nghệ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội đồng Khoa học Công nghệ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

1. Chức năng:

Căn cứ Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế bệnh viện:

Hội đồng khoa học bệnh viện là tổ chức tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề sau:

- Xây dựng định hướng về công tác nghiên cứu khoa học.

- Kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện.

- Kế hoạch đào tạo cán bộ

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm: Thiết bị y tế, thuốc và các yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

- Giám định kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh và thẩm định các đề tài nghiên cứu.

- Các vấn đề khác mà giám đốc cần tham khảo.

2. Nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế bệnh viện:

- Họp định kỳ: Xét duyệt đánh giá nhiệm vụ đề tài nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện.

- Họp bất thường do giám đốc yêu cầu, chủ tịch hội đồng triệu tập.

- Nội dung họp:

+ Giám đốc trình bày trước hội đồng những nội dung cần tư vấn đã nêu ở phần I hoặc những vấn đề cần trao đổi.

+ Hội đồng thảo luận phân tích và đề xuất ý kiến để giám đốc xem xét quyết định.

+ Thư ký hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản và biên bản được thông qua hội đồng.

3. Hội đồng Khoa học Bệnh viện Hùng Vương

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Hùng Vương là Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

- Các ủy viên hội đồng bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lý thuộc các lĩnh vực chuyên khoa do giám đốc lựa chọn và quyết định.

- Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BVHV ngày 23/2/2021 của Giám đốc bệnh viện điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện Hùng Vương, Hội đồng khoa học Bệnh viện Hùng Vương có cơ cấu như sau:

1) PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện - Chủ tịch

2) BS CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc bệnh viện - Ủy viên

3) TS.BS Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc bệnh viện - Ủy viên

4) DS CKII. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc bệnh viện - Ủy viên

5) BS CKII. Phạm Thị Hải Châu - TP.Kế hoạch tổng hợp - Ủy viên

6) BS CKI. Nguyễn Bảo Trị  - PP.Kế hoạch tổng hợp - Ủy viên

7) BS CKII. Lê Kim Bá Liêm - TK.Cấp cứu - Ủy viên

8) BS CKII. Trần Thị Thanh Thủy - TP.Quản lý chất lượng - Ủy viên

9) ThS.ĐD Võ Thị Ngọc Diệp - TP. Điều dưỡng - Ủy viên

10) PGS.TS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - TK.Sanh - Ủy viên

11) TS.ĐD Võ Thị Thu Thủy - ĐDT.Sản bệnh - Ủy viên

12) BS CKII. Huỳnh Thị Thúy Mai - TK. Hậu sản B - Ủy viên

13) BS CKII. Nguyễn Đăng Quang - TK.Phụ ngoại ung bướu - Ủy viên

14) BS CKII. Lý Thái Lộc - TK.Hiếm muộn - Ủy viên

15) BS CKII. Đặng Thị Hiện - TK.Sản bệnh - Ủy viên

16) BS CKII. Nguyễn Vũ Mỹ Linh - TK. Nhũ - Uỷ viên

17) BS CKII. Võ Thị Mỹ Hạnh - TK.Khám bệnh A - Ủy viên

18) BS CKII. Đặng Ngọc Yến Dung - TK.Khám bệnh B - Ủy viên

19) BS CKII. Trương Thị Thùy Trang - TK.Phẫu thuật – GMHS - Ủy viên

20) BS CKII. Bùi Thị Thủy Tiên - TK.Sơ sinh - Ủy viên

21) ThS.BS Huỳnh Giang Châu - TK.GPB-TB - Ủy viên

22) BS CKI. Nguyễn Vạn Thông - TK.Di truyền - Ủy viên

23) BS CKII. Nguyễn Đình Vũ - TK.Chẩn đoán hình ảnh - Ủy viên

24) DS Đoàn Thị Ngọc Hân - PK.Dược - Ủy viên

25) CN. Hoàng Thị Thùy Trang - NV.Phòng KHTH - Ủy viên - Thư ký

Cập nhật: 21/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác