Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương
Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc

DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc

TS.BS Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc

(Từ trái qua)

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác