NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương
NĂM 2005 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2005

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2005

21/01/2005   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 1 với 34 người tham gia, thu 34 đơn vị máu

21/7/2005   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 2 với 39 người tham gia, thu 39 đơn vị máu

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác