NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương
NĂM 2006 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2006

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2006

20/01/2006   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 1 với 41 người tham gia, thu 42 đơn vị máu

19/5/2006   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 2 với 52 người tham gia, thu 53 đơn vị máu

22/9/2006   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 3 với 40 người tham gia, thu 40 đơn vị máu

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác