Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương
Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra - Bệnh viện Hùng Vương

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Hội Chữ Thập đỏ
Thành phố Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI CTĐ BV HÙNG VƯƠNG

----------------------------------------

 

Tp,Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2007

 

THÔNG BÁO
Về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm tra và nhiệm vụ Quản lý Tài chính Hội 

Căn cứ chương IV Điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam năm 2002 về công tác kiểm tra của các cấp Hội, căn cứ kết quả cuộc họp Ban Chấp hành ngày 19 tháng 3 năm 2007 về việc phân công hội viên phụ trách các công tác của Hội, nay thông báo như sau:

1.    Phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Kiểm tra:

  • BS Trần Thiện Vĩnh Quân        Phòng Tổ chức          UV.BCH         Trưởng ban
  • CN Ngô Đặng Quốc Định         Khoa Xét nghiệm       Hội viên         Ủy viên
  • NHS Hà Thị Mai                       Phòng Điều dưỡng     Hội viên        Ủy viên

2.    Phân công nhiệm vụ Quản lý Tài chính HộI:

  • CN Ngô Thị Ngọc Dung           Phòng Hành Chính     UV.Thư ký     Kế toán
  • NHS Ngô Xem                         Phòng Điều dưỡng     UV.BCH        Thủ Quỹ

3.    Thời gian đảm nhận nhiệm vụ :

  • Ban Kiểm tra hoạt động theo quy định tại các điều 22, 23, 24 chương IV Điều lệ Hội, có nhiệm kỳ bằng nhiệm kỳ của Ban Chấp hành lâm thời.
  • Kế toán và Thủ Quỹ Hội thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thành Hội và các quy định pháp luật hiện hành, có thời gian đảm nhậm nhiệm vụ bằng nhiệm kỳ của Ban Chấp hành lâm thời.

Nơi nhận

- Các hội viên có liên quan

- Các UV.BCH

- Lưu

TM.BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

  

BS.Phạm Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác