Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá tại các phòng KMC 307, 308, 309, 310, 311 của khoa Sơ sinh bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác