Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá và báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại các khoa phòng (Sơ sinh, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Công tác xã hội, Hành chính quản trị) của bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác