Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì , bảo dưỡng hệ thống ra vào, thiết bị vân tay và kích hoạt thẻ từ

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác