Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu bảo trì hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm năm 2024 - 2025

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác