Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu cải tạo hệ thống xử lý mùi phòng xử lý mô khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác