THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018

THÔNG BÁO

Về qui định hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí

theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hướng dẫn số 143/HD-TWHCTĐ ngày 11/6/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022; căn cứ văn bản 91/CTĐ ngày 10/4/2019 của Hội Chữ thập đỏ thành phố về hướng dẫn thu nộp hội phí, nay thông báo qui định về hội viên, tình nguyện viên, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí như sau:

1. Hội viên (Điều 18)

Điều kiện và tiêu chuẩn hội viên:

a) Hội viên cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên (đối với hội viên cá nhân). Mỗi công dân chỉ tham gia Hội theo một trong các tư cách: hội viên, tình nguyện viên hoặc thanh niên Chữ thập đỏ.

b) Hội viên tập thể là tổ chức, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được các tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

c) Tự nguyện gia nhập Hội và tán thành Điều lệ Hội.

d) Tự nguyện tham gia sinh hoạt trong một tổ chức của Hội và thực hiện nhiệm vụ của hội viên theo cấp bậc, có điều kiện tham gia hoạt động của Hội.

e) Không vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế mà Việt Nam tham gia.

g) Đóng hội phí đầy đủ theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên (Điều 19)

2.1. Hội viên có các nhiệm vụ sau:

a) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Điều lệ và các nghị quyết của Hội; tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.

b) Tham gia tích cực các hoạt động của Hội; giúp đỡ và vận động giúp đỡ những người khó khăn; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

c) Tham gia xây dựng Hội vững mạnh và đóng hội phí theo quy định.

2.2. Hội viên cá nhân có các quyền sau:

a) Được ứng cử, đề cử vào ban lãnh đạo Hội.

b) Được đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát các công việc của Hội.

c) Được sinh hoạt, hoạt động, được cung cấp thông tin về Hội.

d) Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp và giúp đỡ khi gặp khó khăn; được khen thưởng theo quy định của Hội và của Nhà nước.

đ) Trong khi tham gia hoạt động Chữ thập đỏ, hội viên bị thiệt hại về tài sản, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì được Hội đề nghị giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật.

e) Được thôi không là hội viên khi không đủ điều kiện tham gia.

2.3. Hội viên tập thể có các quyền sau:

a) Được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp khi tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; được khen thưởng theo quy định của Hội và của Nhà nước.

b) Được sử dụng logo của tổ chức, đơn vị mình trong một số hoạt động Chữ thập đỏ mà tổ chức, đơn vị có đóng góp.

c) Được thôi không là hội viên khi không đủ điều kiện tham gia

2.4. Đối với hội viên được công nhận hội viên hạng Bạch kim, hạng Vàng và hạng Bạc, ngoài quyền lợi và nghĩa vụ như hội viên hoạt động còn có các quyền sau:

a) Hội viên hạng Bạch kim được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội các cấp; được sử dụng logo của tổ chức/doanh nghiệp trong các hoạt động Chữ thập đỏ mà hội viên trực tiếp tham gia; được tham gia đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển chung của Hội; được xem xét tham gia các sự kiện do Trung ương Hội tổ chức.

b) Hội viên hạng Vàng được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội cấp tỉnh; được tham gia đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển chung của Hội ở địa phương và tham dự các sự kiện lớn của tỉnh, thành Hội.

c) Hội viên hạng Bạc được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội cấp huyện và tương đương (Hội Chữ thập đỏ bệnh viện); được tham gia đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển chung của Hội ở địa phương và tham dự các sự kiện lớn của Hội cấp huyện và tương đương (Hội Chữ thập đỏ bệnh viện).

3. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ (Điều 20)

3.1. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, tuân thủ Điều lệ Hội, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các quy định tại Quy chế tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam; có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

3.2. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ có các danh hiệu: tình nguyện viên cấp một, tình nguyện viên cấp 2, tình nguyện viên cấp 3 và tình nguyện viên hoạt động1. Việc công nhận danh hiệu tình nguyện viên được căn cứ theo thâm niên hoạt động và những đóng góp của tình nguyện viên đối với hoạt động Hội.

3.3. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động Chữ thập đỏ phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của cấp Hội nơi tình nguyện viên Chữ thập đỏ sinh sống, công tác. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ không đóng hội phí và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.

3.4. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định việc công nhận danh hiệu tình nguyện viên, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tình nguyện viên Chữ thập đỏ; tôn vinh, khen thưởng và phân cấp quản lý tình nguyện viên.

4. Hội phí:

4.1. Mức đóng hội phí hằng tháng đối với hội viên cá nhân:

a) Tối thiểu 3.000 đồng/tháng/hội viên hoạt động; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần.

b) Tối thiểu 50.000đ/tháng/hội viên hạng Bạc; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần.

c) Tối thiểu 100.000đ/tháng/hội viên hạng Vàng; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần;

d) Tối thiểu 500.000đ/tháng/hội viên hạng Bạch kim; thu 6 tháng một lần hoặc hằng năm.

4.2. Mức đóng hội phí hằng tháng đối với hội viên tập thể:

a) Tối thiểu 1.000.000 đồng/tháng/hội viên hoạt động; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần.

b) Tối thiểu 2.000.000đ/tháng/hội viên hạng Bạc; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần.

c) Tối thiểu 5.000.000đ/tháng/hội viên hạng Vàng; thu định kỳ hằng tháng hoặc 6 tháng một lần;

d) Tối thiểu 10.000.000đ/tháng/hội viên hạng Bạch kim; thu định kỳ 6 tháng một lần hoặc hằng năm.

e) Hội viên cá nhân sinh hoạt trong tổ chức hội viên tập thể, được xác định cấp bậc hội viên theo mức đóng hội phí của chính hội viên đó.

4.3. Trích nộp hội phí:

Văn phòng Hội giữ lại 85% hội phí và chuyển về thành Hội 15%

4.4. Chi hội phí:

a) Thăm hỏi cán bộ Hội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

b) Mua báo chí của Hội và tài liệu nghiệp vụ công tác Hội.

c) Công tác thi đua, khen thưởng.

d) Nâng cao năng lực và phát triển tổ chức Hội các cấp.

e) LàmThẻ/Bằng công nhận hội viên, Thẻ tình nguyện viên.

g) Các nội dung chi liên quan khác do Thường trực cấp Hội quyết định.

h) Việc thu, chi hội phí phải có đầy đủ chứng từ, sổ sách ghi chép và được công khai tại các cuộc sinh hoạt hội viên, các hội nghị Ban Chấp hành hàng năm. Mọi vấn đề liên quan đến hội phí thuộc cấp nào quản lý, Ban Thường vụ cấp đó có trách nhiệm giải đáp bằng văn bản.

5. Cập nhật danh sách hội viên, tình nguyện viên và thu nộp hội phí năm 2019:

5.1 Danh sách hội viên năm 2019 được tính căn cứ theo danh sách thu nộp hội phí năm 2019. Các Chi tổ hội tiến hành hoàn tất công tác thu nộp hội phí năm 2019 và nộp về Văn phòng Hội trong tháng 5/2019.

5.2 Văn phòng Hội tổng hợp danh sách tình nguyện viên năm 2019 trên cơ sở đăng ký của tình nguyện viên.

5.3 Sau khi hoàn tất đóng hội phí, hội viên được hưởng các quyền lợi theo qui định tại mục 2.2 và 2.3

5.4 Tiếp tục duy trì mức thu hội phí đối với hội viên hoạt động năm 2019 bằng mức thu hội phí năm 2018 là 50.000đ/hội viên/năm.

Khuyến khích hội viên tham gia ở các cấp bậc cao hơn như hội viên hạng Bạc, hội viên hạng Vàng, hội viên hạng Bạch kim. Trường hợp hội viên cá nhân đã tham gia ở cấp hội viên hoạt động (đóng hội phí 50.000đ/hội viên/năm) nay muốn tham gia ở các cấp cao hơn thì Chi tổ hội tiến hành thu bổ sung hội phí theo mức tương ứng và tổng hợp báo về Văn phòng Hội, cụ thể như sau:

+ Tham gia là hội viên hạng Bạc thu thêm 550.000đ/năm;

+ Tham gia là hội viên hạng Vàng thu thêm 1.150.000đ/năm;

+ Tham gia là hội viên hạng Bạch kim thu thêm 5.950.000đ/năm.

Đề nghị hội viên đóng hội phí 6 tháng/lần hoặc cả năm để thuận lợi cho việc xtổng hợp.

Các Chi tổ Hội phổ biến nội dung thông báo cho toàn thể hội viên biết và thực hiện, các vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ Văn phòng Hội hoặc xem chi tiết trên website

Nơi nhận:

- Thành Hội

- Đảng uỷ-Ban Giám đốc

- Ban Chấp hành

- Các Chi tổ Hội

- Nhóm Bác sĩ tình nguyện

- Thông báo + Lưu          H.35b

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác