em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương

em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương

em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương

em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương

em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương
em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: em đang sử dụng BHXH ở cty, nhưng đang đăng ký ở Biện viện Hoàn Mỹ SG.Em muốn hỏi nếu em sinh ở bv Hùng Vương thì được hưởng chế độ BH như thế nào? cho cả dv sinh thường và sinh dịch vụ nhé.

Trả lời:

(15-04-2024 15:37)

Trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , sanh thường nhà nước tạm ứng từ 6.000.000 đến 7.000.000 , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000 , xin cám ơn .

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác